The Microscopy Society of Thailand News

ทุนสมาชิกสมาคมฯ เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ MST34

        

การให้ทุนสมาชิกสมาคมฯ เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมครั้งที่ 34

(The 34th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand; MST34)
ประจำปีพุทธศักราช 2560

ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2560


สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่มีสถานะภาพเป็นนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านจุลทรรศนศาสตร์ ดังนั้นจึงสนับสนุนทุนแก่สมาชิกสมาคมฯ ที่มีสถานะภาพเป็นนักศึกษาในงานประชุมวิชาการของสมาคมครั้งที่ 34 (The 34th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand; MST34) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดระเบียบการให้ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้สมาคมฯ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1.1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ที่มีสถานะภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครขอรับทุนสนับสนุน
1.2. เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ของผลงานวิจัยที่จะนำไปเสนอ
1.3. ได้ทำงานวิจัยในส่วนที่จะนำเสนอจนเสร็จสิ้นแล้ว
1.4. งานวิจัยที่ใช้ในการขอทุน ต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการมำก่อน และยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในวันที่สมัครขอรับทุน

 

การสมัครขอทุน


ผู้ขอรับทุนต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย
1. แบบฟอร์มสมัครขอรับทุน (Download Application Form, Word File or PDF File)
2. บทคัดย่อของผลงานวิจัยที่จะนำไปเสนอ ตามแบบที่ผู้จัดการประชุมกาหนด
3. ไฟล์สไลด์ของเรื่องที่จะบรรยาย (กรณีนำเสนอแบบปากเปล่า) หรือไฟล์โปสเตอร์ (กรณีนาเสนอแบบโปสเตอร์) ซึ่งแสดงเนื้อหาที่จะนำเสนอโดยสมบูรณ์ (บันทึกลงแผ่นซีดี 1 แผ่น)
4. หนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา ซึ่งระบุการรับรอง ดังนี้
    4.1 รับรองสถานะภาพการเป็นนักศึกษาของผู้สมัครในวันที่สมัคร
    4.2 รับรองว่านักศึกษาสามารถมาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ MST34 ได้จริง

โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน “ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560” มายัง


สานักงานนายกสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943401 โทรสาร 053-892262

หรือส่งทางอีเมล mstconference@gmail.com

 

การพิจารณาให้ทุน


คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะพิจารณาให้ทุนโดยอาศัยคุณภาพของงานวิจัยและความสมบูรณ์ของเอกสารที่ระบุในหัวข้อการสมัครขอทุน ทั้งนี้ รายชื่อของผู้ได้รับทุนจะประกาศทางหน้าเวปสมาคมฯ (www.microscopythailand.org) โดยขอให้ผู้ได้รับทุนเขียนข้อความเพื่อแสดงการขอบคุณ “สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย” ที่ให้การสนับสนุนทุนในไฟล์สไลด์ (กรณีนำเสนอแบบปากเปล่า) หรือ ในโปสเตอร์ (กรณีนำเสนอแบบโปสเตอร์) และผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

อัตราการให้ทุน

สมาคมฯ สนับสนุนทุนจำนวน 20 ทุน โดยแบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาละ 10 ทุน เป็นจำนวนเงินทุนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

การเบิกจ่าย

ผู้รับทุนติดต่อที่บูธของสมาคมฯ ในงานประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมครั้งที่ 34 (The 34th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand; MST34) เพื่อรับทุน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศขยายเวลารับทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศและแบบฟอร์มสมัครทุน

ประกาศจากสมาคม (Download)

แบบฟอร์มสมัครทุน word file

แบบฟอร์มสมัครทุน PDF file

 30 มี.ค. 2560Last News

      Sponsors & Exhibitions in MST36
[19 เม.ย. 2562]News & Workshop
 • > News
 • > Workshop

 • Contact us
  MST Member Relation and Information
  Dr. Natthaphol Chomsaeng
  E-mail : natthapholc@gmail.com

  Web Administrator Dr. Sankum Nusen          E-mail : sankum.n@cmu.ac.th