The Microscopy Society of Thailand News

ทุนสมาชิกสมาคมฯ เพื่อการนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ASEAN Microscopy Conference 2017 (AMC2017)

        

ประกาศสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย


การให้ทุนสมาชิกสมาคมฯ เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN Microscopy Conference 2017 (AMC2017)
ปีพุทธศักราช 2560


          สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกสมาคมฯ ไปเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศไทย โดยการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในหมู่สมาชิกสมาคมฯ และเพื่อเป็นการสนับสนุนงานประชุมวิชาการทางจุลทรรศนศาสตร์ในหมู่ประเทศอาเซียน สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยจึงประกาศให้ทุนเพื่อสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ASEAN Microscopy Conference 2017 (AMC2017) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ Olive Tree Hotel รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดระเบียบการให้ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของสมาคมฯ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1.1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ หรือ อนุสมาชิกสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในขณะที่สมัครขอรับทุน โดยสมาชิกและอนุสมาชิกต้องมีอายุสมาชิกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ในวันที่สมัครขอรับทุน
1.2. เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรกหรือเป็น Corresponding author ของผลงานวิจัยที่จะนำไปเสนอ
1.3. ได้ทางานวิจัยในส่วนที่จะนำเสนอจนเสร็จสิ้นแล้ว
1.4. งานวิจัยที่ใช้ในการขอทุน ต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาก่อน และยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในวันที่สมัครขอรับทุน
 

การสมัครขอทุน
ผู้ขอรับทุนต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย
1. แบบฟอร์มสมัครขอรับทุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนเพื่อ AMC2017.pdf)
2. บทคัดย่อของผลงานวิจัยที่จะนำไปเสนอ ตามแบบที่ผู้จัดการประชุมกาหนด (รายละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่ http://rcm-amc2017.eng.usm.my)
3. หลักฐานการตอบรับให้เสนอผลงาน (หนังสือตอบรับหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตอบรับหรือหลักฐานการตอบรับจากระบบออนไลน์ของการประชุม)
4. ไฟล์สไลด์ของเรื่องที่จะบรรยาย (กรณีนำเสนอแบบปากเปล่า) หรือไฟล์โปสเตอร์ (กรณีนำเสนอแบบโปสเตอร์) ซึ่งแสดงเนื้อหาที่จะนำเสนอโดยสมบูรณ์ (บันทึกลงแผ่นซีดี 1 แผ่น)
5. หนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา (เฉพาะสมาชิกที่เป็นนักศึกษา) ซึ่งระบุการรับรอง ดังนี้
5.1 รับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาของผู้สมัครในวันที่สมัคร
5.2 รับรองการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในงานดังกล่าวได้จริง
 

โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน “ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560” มายัง


สำนักงานนายกสมาคม

สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943401 โทรสาร 053-892262


การพิจารณาให้ทุน
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะพิจารณาให้ทุนโดยอาศัยคุณภาพของงานวิจัยและความสมบูรณ์ของเอกสารที่ระบุในหัวข้อการสมัครขอทุน รายชื่อของผู้ได้รับทุนจะประกาศทางหน้าเวปสมาคมฯ (www.microscopythailand.org) โดยขอให้ผู้ได้รับทุนเขียนข้อความเพื่อแสดงการขอบคุณ “สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย” ที่ให้การสนับสนุนทุนในไฟล์สไลด์ (กรณีนำเสนอแบบปากเปล่า) หรือ ในโปสเตอร์ (กรณีนำเสนอแบบโปสเตอร์) และผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


อัตราการให้ทุน
สมาคมฯ สนับสนุนให้ทุนดังนี้
1. สมาชิกสามัญ ประเภทตลอดชีพ จานวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท
2. อนุสมาชิก จานวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท
ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายตามจริง


การเบิกจ่าย
ผู้รับทุนนำส่งใบเสร็จฉบับจริง ของค่าเดินทาง หรือ ค่าลงทะเบียน หรือ ค่าที่พัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


นาม : สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย (The Microscopy Society of Thailand)
ที่อยู่ : 272 ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(272 Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand)
เลขที่ใบกากับภาษี : 0993000151666


โดยส่งหลักฐานการเบิกจ่ายมาที่
ผศ.ดร. อัมพร เวียงมูล
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์ของสมาคมฯ (www.microscopythailand.org)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 


(รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี)
นายกสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย

 

Update: ตามที่ผู้จัดงาน  ASEAN Microscopy Conference 2017 (AMC2017) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ Olive Tree Hotel รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้ขยายเวลาตอบรับบทความจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ดังนั้นสมาคมฯขอขยายเวลาเปิดขอรับทุนจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 30 ก.ค. 2560Last News

      Sponsors & Exhibitions in MST36
[19 เม.ย. 2562]News & Workshop
 • > News
 • > Workshop

 • Contact us
  MST Member Relation and Information
  Dr. Natthaphol Chomsaeng
  E-mail : natthapholc@gmail.com

  Web Administrator Dr. Sankum Nusen          E-mail : sankum.n@cmu.ac.th